Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleşecek.

Personel alımı için başvurmakl isteyen adaylar başvurularını 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında yapabilecek.

Perosnel alımı başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 500 SÖZLEŞMELİİ PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

I. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az
55 ve üzeri puan almış olmak
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir