Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna nazaran, firar ve müsaade tecavüzü üzere hatalarla ilgili olarak hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle tabir almayı imkansız hale getiren mecburî hallerde, ilgilinin tabiri alınmayacak.

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp materyaline ziyan vermek kabahatinden kast yahut ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen ziyanı tazminle sorumlu olmayacak.

Genelkurmay Liderinin yaş haddi, birer yıllık müddetle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

ASTSUBAYLARIN KADEMELERİNE DÜZENLEME

Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden vazifeye başlatılacak. Misyonda olan ve emekli çalışana de bir kademe intibakı sağlanacak.

Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun vadeli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl vadeli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ek kademe verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin birinci kademeleri verilen ek kademe ölçüsü kadar fazla olacak.

Emekli oldukları tarihteki tahsil durumları temel alınmak suretiyle en az 2 yıl ve daha uzun müddetli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu vazifeleri üzerinden emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak.

Bu düzenleme uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu kapsamda emeklilik keseneği yahut kurum karşılığı yahut sigorta primi çalışan ve patron hisselerinde oluşacak fark fiyatı; gecikme cezası, gecikme artırımı yahut faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafından Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Kanunla, maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecek.

Bu düzenlemenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı takımlarında çalışan kamu vazifelileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari süreç ve aksiyonlardan doğan uyuşmazlıkların tahlilinde ilgilinin vazife yaptığı yerin idari yargı yetkisi tarafından bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.

İŞLETMELERİN SERMAYE İHTİYACI

Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite üzere askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak.

Kanunla Ulusal Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı. Tahsis edilen sermaye ölçüsü Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen işçi ve askeri öğrenci temin faaliyetleri için oluşturulan kurullarda vazife yapan öbür kamu kurum ve kuruluşları çalışanına misyon yaptıkları her gün için 750 gösterge ve ayda en fazla 12 bin gösterge sayısının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden fiyat ödenebilecek. Ödenecek fiyat, damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE PROJE BAZLI DÖNER SERMAYE

Kanunla Ulusal Savunma Üniversitesi bünyesinde daha güçlü bir takım yapısının oluşturulması, öbür üniversitelerde olduğu üzere öğretim görevlilerine proje bazlı döner sermaye imkanlarının sağlanması, bu üniversiteyle özel bölüm iş birliğinin artırılması, savunma sanayi alanında yeni ve özgün projeler geliştirilerek yerli ve ulusal teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden üniversitenin rektör dahil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun döner sermayeye ait kararları uygulanacak.

Aylıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na nazaran alanların bu biçimde ek ödeme matrahlarının belirlenmesinde, aylıklarını Yükseköğretim İşçi Kanunu’na nazaran alan tıpkı akademik unvan ve derecedeki sivil öğretim elemanlarının mali hakları temel alınacak.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitülerde atamalı yahut vazifeli sivil öğretim elemanlarına, almakta oldukları brüt üniversite ödeneğinin yüzde 30’u oranındaki ödemenin net meblağı, bu düzenleme uyarınca birebir aya ait yapılacak net ödeme fiyatından mahsup edilecek.

İşletmelere tahsis edilen sermaye ölçüsü ile halihazırda mevcut sermayeleri ortasındaki fark, merkezi idare bütçesine mali yük getirmeden sadece mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilen kardan karşılanacak. Buna nazaran, 100 milyon liraya çıkarılan sermaye fiyatı mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlarla karşılanacak.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli müracaat kaidelerine sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki devirde icra edilen harekat yahut yurt dışı operasyon vazifeleri nedeniyle müracaatta bulunamayan yahut seçme imtihanına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen öteki koşulları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları imtihan haklarını, hala imtihan hakkı bulunanlar son imtihan hakkının bitimi tarihinden, imtihan hakkı bitmiş olanlarsa bu hususun yürürlük tarihinden sonra yapılacak birinci seçme imtihanından başlamak ve imtihana giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK

Kanunla yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.

Buna nazaran, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

BAKAYALAR ÖTEKİ YÜKÜMLÜLERDEN DAHA FAZLA BEDEL ÖDEYEREK YARARLANACAK

Kanunla yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olan yükümlülerin, öteki yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten daima faydalandırılması amaçlanıyor.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen müddetin her ayı için ödenecek meblağa ek ek bedel alınacak. Ek bedel, 3500 gösterge sayısının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, gizli ve bakaya kaldıkları toplam müddetin her ayının çarpımı sonucu bulunacak.

Belirlenen ek bedele temel mühletin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla müddetle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere yahut askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıyeten ödemeleri halinde; evvelden ödemiş oldukları meblağ, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen fiyattan az olanlar, eksik kalan meblağı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Önceden ödediği döviz meblağı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen meblağa eşit yahut bu meblağdan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Lakin bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

Bu düzenleme kapsamındaki döviz ödemeleri, yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir